Savivalda

Progimnazijoje veikia 6 savivaldos institucijos: Progimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Administracijos pasitarimas, Metodinė taryba, Mokinių taryba ir Tėvų klubas.

Progimnazijos tarybaaukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia Progimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Progimnazijos interesams. Ją sudaro:

Dmitrijus Tekunovas Tėvų atstovas, tarybos pirmininkas
Eglė Šiuipienė Tėvų atstovė
Artūras Mačiolis Tėvų atstovas
Daiva Chmeliauskienė Mokytoja, tarybos pirmininko pavaduotoja
Daiva Kymantienė Mokytoja, tarybos sekretorė
Audrius Pankratjevas Mokytojas
Rusnė Leikutė 8a kl. mokinė
Patricija Padvilikytė 8c kl. mokinė
Kristijonas Petlinskas 8a kl. mokinys

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Administracijos pasitarimas – svarsto Progimnazijos veiklos planavimo, ugdymo proceso organizavimo klausimus, nagrinėja socialinius reiškinius bei priima sprendimus. Administracijos pasitarimui vadovauja Progimnazijos direktorius, nariai – direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Kiti bendruomenės nariai pasitarimuose dalyvauja priklausomai nuo darbotvarkės klausimo.

Metodinė taryba – Progimnazijos mokytojų savivaldos institucija, siekianti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. Ją sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir mokytojų metodinių grupių pirmininkai:

Antanas Petreikis Pirmininkas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Rasa Rugelienė Pirmininko pavaduotoja Pradinio ugdymo mokytoja
Viktorija Naujokienė Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė Lietuvių kalbos mokytoja
Vitalija Valantiejienė Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Rusų kalbos mokytoja
Roma Valčiukienė Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Matematikos mokytoja
Laima Railienė Gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Geografijos mokytoja
Rasa Rugelienė Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė Pradinio ugdymo mokytoja
Audronė Rudienė Meninio ugdymo, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė Dailės mokytoja

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems Progimnazijos mokiniams. Mokinių taryba renkama kasmet. Ją sudaro dvylika 5–8 klasių mokinių.

Tėvų klubas – nuolat veikianti Progimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenės savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) aktualiems Progimnazijos veiklos uždaviniams spręsti.

*****

Progimnazijos mokinių prezidentą dviejų metų kadencijai renka 5-8 klasių mokiniai.

Klasės mokinių susirinkime renkami seniūnai vieniems mokslo metams. Jie renkasi į klasių seniūnų pasitarimą.