Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Pavasario g. 6, 57311 Kėdainiai Tel./faks. (8 347)51579, tel.: (8 347) 54682, 52224, el.p. rytas.kedainiai@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191019449

(8 347) 54682, 52224

rytas.kedainiai@gmail.com

Pavasario g. 6, 57311

Kėdainiai

I–IV 7:30–16:15

V 7:30–15:00

Biblioteka

Romualda Baltramonaitienė
Bibliotekininkė, el.paštas romualda.baltramonaitiene@rytas.kedainiai.lm.lt

Veiklos kryptys:

 • aptarnauti skaitytojus tik su EMP;
 • mokyti naudotis atviru bibliotekos knygų fondu;
 • padėti progimnazijos bendruomenės nariams rasti reikiamus leidinius;
 • atsakyti į vartotojų bibliografines užklausas;
 • tvarkyti bibliotekos fondą ir darbo dokumentus.
Jūratė Stankevičienė
Bibliotekininkė, el.paštas jurate.stankeviciene@rytas.kedainiai.lm.lt

Veiklos kryptys:

 • bibliotekos darbo planavimas;
 • ugdymo procesui reikalingos literatūros, vadovėlių, informacinių leidinių užsakymas;
 • leidinių komplektavimas ir tvarkymas.

Progimnazijos biblioteka tai atviras, šiuolaikinius reikalavimus atitinkantis informacijos centras, ir mokymosi vieta su modernia informacine baze, atitinkanti higienos normas ir standartus, tenkinanti progimnazijos bendruomenės informacinius, edukacinius ir kultūrinius poreikius, savo dokumentų fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, greitai ir tinkamai padedanti mokiniui ir kartu mokanti informacijos gavimo būdų.

Mūsų progimnazijoje kasmet vidutiniškai aptarnaujame 659 registruotų vartotojų, išduodame per 6256 spaudinių. Bibliotekos fonde yra per 5144 egz. spaudinių ir per 25855 egz. vadovėlių. Vadovėliai perkami iš mokinio krepšelio lėšų ir jais aprūpinami visi mokiniai. Kasmet prenumeruojama iki 12 periodinių leidinių. Dar spaudos gauname iš rėmėjų.

Savo veikla siekiame kurti saugią, patrauklią ir draugišką mokymo(si) erdvę, teikti kokybiškas paslaugas bendruomenei, užtikrinant švietimo prioritetų įgyvendinimą progimnazijoje;

 • rengiamos parodos valstybinėms ir kalendorinėms šventėms paminėti, minimi rašytojų jubiliejai ir žymių žmonių sukaktys;
 • eksponuojamos mokinių kūrybinių darbų parodos;
 • parengti rekomenduojamos perskaityti literatūros sąrašai;
 • vykdoma informacijos paieška pagal mokinių bei mokytojų užklausas pasitelkiant įvairius turimus informacijos šaltinius (žodynus, žinynus, bibliografinius informacinius leidinius, internetą);
 • teikiamos individualios konsultacijos mokiniams, ugdomi mokinių informaciniai gebėjimai – ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti informaciją;
 • teikiama individuali pagalba mokytojams;
 • kaupiama informacija apie profesijas;
 • vadovaujantis progimnazijos direktoriaus patvirtinta aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka bei Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių sąrašu, kasmet atliekamas tiriamasis darbas ir pasiruošimas naujų vadovėlių bei  mokymo priemonių pirkimui, vykdomas jų pirkimas.

Atsiskaitymas su biblioteka

Kiekvienas mokinys ir mokytojas, išeidamas iš progimnazijos, privalo grąžinti vadovėlius ir kitus dokumentus bibliotekai. Sugadintą ar pamestą leidinį pakeisti  tokiu pačiu arba lygiaverčiu.

Kontaktai

romualda.baltramonaitiene@rytas.kedainiai.lm.lt
834754391
I–V 7.30–15.30 val.

Dienynas
Mokiniams
Mokytojams
Tėvams
Parama