Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Pavasario g. 6, 57311 Kėdainiai Tel./faks. (8 347)51579, tel.: (8 347) 54682, 52224, el.p. rytas.kedainiai@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191019449

(8 347) 54682, 52224

rytas.kedainiai@gmail.com

Pavasario g. 6, 57311

Kėdainiai

I–IV 7:30–16:15

V 7:30–15:00

Ugdymo programos

Pradinio ugdymo programa

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti mokiniui  dorinės ir sociokultūrinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

Pradinis išsilavinimas įgyjamas baigus pradinio ugdymo programą.

Mokymas pagal pradinio ugdymo programą trunka 4 metus.

Vertinimas.

Mokinių, besimokančių pagal Pradinio ugdymo programą, pažanga ir pasiekimai vertinami taikant formuojamąjį (žodžiu ir raštu), diagnostinį ir apibendrinamąjį vertinimą. Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami.

Pusmečio ir metų mokinių pažanga fiksuojama elektroniniame dienyne, įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis), dorinio ugdymo – padaryta arba nepadaryta pažanga: ,,p.p.“ arba ,,n.p.“. Baigus Pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. 

Pagrindinio ugdymo programa

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti mokiniui  dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pradmenis, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumopradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau. 

Mokymasis pagal pagrindinio ugdymo programą trunka 6 metus.

Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus.

Vertinimas.

Mokinių, besimokančių pagal Pagrindinio ugdymo programą, pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus.

Dorinio ugdymo, žmogaus saugos, pasirenkamojo dalyko pasiekimai vertinami „įskaityta“, „neįskaityta“.

Dailės, muzikos, kūno kultūros, technologijų, pilietiškumo pagrindų, modulių pasiekimai 5-8, 10 klasėse vertinami pažymiu.

Mokinių tėvai ar teisėti vaiko atstovai apie mokinių mokymosi pasiekimus informuojami kasdien pildant elektroninį dienyną, o neturintiems interneto prieigos kartą per mėnesį išspausdinamos pažangumo ataskaitos.

Dienynas
Mokiniams
Mokytojams
Tėvams
Parama